Ciri-Ciri Aliran Wahabi Berdasarkan Aqidah

BidikSerp Blogspot - Berikut adalah 19 Ciri Aliran Wahabi berdasarkan Kategori Aqidah
Ciri-Ciri Aliran Wahabi Berdasarkan Aqidah
Baru-baru saja bidikserp menemukan post grup di facebook tentang Ciri-Ciri Wahabi. Post grup tersebut dipublikasikan oleh Mibinibinu Bheen Yahya. pada post grupnya (lihat di sini) Pada post grup yang membahas Ciri-Ciri Aliran Wahabi tersebut meliputi beberapa aspek berdasarkan beberapa jenis kategori. Jenis-jenis kategori tersebut, yaitu;
 • Aqidah
 • Hadits dan Qur'an
 • Fiqih dan Najis,
 • Wudhu, Adzan, dan Shalat, 
 • Do'a dan Dzikir serta Bacaan al-Qur'an, 
 • Pengurusan Jenazah dan Kubur, 
 • Sikap, dan Majlis Sambutan Beramai-ramai, 
 • Pernikahan, serta Pembelajaran dan Pegajaran, 
 • Pegkhianatan Mereka kepada Umat Islam, dan
 • Haji dan Umroh, serta Tasawwuf dan Thariqat.

Ciri-Ciri Alira Wahabi Berdasarkan Aqidah

Berikut adalah 19 Ciri Aliran Wahabi berdasarkan Aqidahnya;
 1. Membagi Tauhid menjadi 3 bagian yaitu:
  • Tauhid Rububiyyah: Dengan tauhid ini, mereka mengatakan bahwa kaum musyrik Mekah dan orang-orang kafir juga mempunyai tauhid,
  • Tauhid Uluhiyyah: Dengan tauhid ini, mereka menafikan tauhid umat Islam yang bertawassul, beristigathah dan bertabarruk sedangkan ketiga-tiga perkara tersebut diterima oleh jumhur ulama‟ Islam khasnya ulama‟ empat Imam madzhab,
  • Tauhid Asma’ dan Sifat: Tauhid versi mereka ini bisa menjerumuskan umat islam ke lembah tashbih dan tajsim kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala seperti:
   • Menterjemahkan istiwa’ sebagai bersemayam/ bersila,
   • Merterjemahkan yad sebagai tangan, 
   • Menterjemahkan wajh sebagai muka, 
   • Menisbahkan jihah (arah) kepada Allah (arah atas-jihah ulya), 
   • Menterjemah janb sebagai lambung/ rusuk, 
   • Menterjemah nuzul sebagai turun dengan dzat, 
   • Menterjemah saq sebagai betis, dan
   • Menterjemah ashabi’ sebagai jari-jari, dll, Menyatakan bahwa Allah SWT mempunyai “surah” atau rupa.
   Menambah bi dzatihi haqiqatan (dengan dzat secara hakikat) diakhir setiap ayat-ayat mutashabihat.
 2. Memahami ayat-ayat mutashabihat secara zhahir tanpa penjelasan terperinci dari ulama-ulama yang mu’tabar,
 3. Menolak asy-Sya’irah dan al-Maturidiyah yang merupakan Ulama’ Islam dalam perkara Aqidah yang diikuti mayoritas umat Islam,
 4. Sering mengkrititik asy-Sya’irah bahkan sehingga mengkafirkan asy-Sya’irah,
 5. Menyamakan asy-Sya’irah dengan Mu’tazilah dan Jahmiyyah atau Mu’aththilah dalam perkara mutashabihat,
 6. Menolak dan menganggap tauhid sifat 20 sebagai satu konsep yang bersumberkan falsafah Yunani dan Greek,
 7. Berselindung di sebalik mazhab Salaf,
 8. Golongan mereka ini dikenal sebagai al-Hasyawiyyah, al-Musyabbihah, al-Mujassimah atau al-Jahwiyyah dikalangan ulama’ Ahli Sunnah wal Jama’ah.
 9. Sering menuduh bahwa Abu Hasan Al-Asy’ari telah kembali ke mazhab Salaf setelah bertaubat dari mazhab asy-Sya’irah. Menuduh ulama’ asy-Sya’irah tidak betul-betul memahami faham Abu Hasan Al-Asy’ari,
 10. Menolak ta’wil dalam bab Mutashabihat,
 11. Sering menuduh bahwa mayoritas umat Islam telah jatuh kepada perbuatan syirik,
 12. Menuduh bahwa amalan memuliakan Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi Wa Sallam (membaca maulid dll) membawa kepada perbuatan syirik,
 13. Tidak mengambil pelajaran sejarah para Anbiya’, Ulama’ dan Sholihin dengan dalih menghindari syirik,
 14. Pemahaman yang salah tentang makna syirik, sehingga mudah menghukumi orang sebagai pelaku syirik,
 15. Menolak Tawassul, Tabarruk, dan Tstighathah dengan para Anbiya’ serta Sholihin,
 16. Mengganggap Tawassul, Tabarruk, dan Istighathah sebagai cabang-cabang syirik,
 17. Memandang remeh karamah para Wali (auliya’),
 18. Menyatakan bahwa Ibu, Bapak, dan Datuk Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi Qa Sallam tidak selamat dari adzab api neraka, dan
 19. Mengharamkan mengucap “Radhiallahu ‘Anha” untuk ibu Rosulullah Shollallohu ‘Alaihi Wa Sallam, Sayyidatuna Aminah.

Ciri-ciri Aliran Wahabi berdasarkan kategori-kategori lainnya akan dipublikasikan pada posting berikutnya. Adapun posting tentang ciri-ciri Wahabi berikutnya adalah berdasarkan kategori Hadits dan Qur'an. Baca: Ciri-Ciri Aliran Wahabi Berdasarkan Pemahamannya Terhadap Hadits dan Qur'an.

  Related Posts: Ciri-Ciri Aliran Wahabi Berdasarkan Aqidah

  Masalah Mengawini Wanita Hamil dan Hukumnya

  Masalah mengawini wanita hamil Setiap manusia menghendaki menikah dalam keadaan suci, tapi banyak hal yang terjadi di era kebebasan yang k...

  Popular Posts